สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเมืองเวียง

ที่มา
                  เทศบาลตำบลเมืองเวียงเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสระ และได้มีประกาศกระทรวงม  หาดไทย  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเวียง  และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมืองเวียง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2552

1.  สภาพทั่วไป
    
     1.1  ที่ตั้ง
                 เทศบาลตำบลเมืองเวียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสระประมาณ  3  กิโลเมตร  ห่างจากที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ  70  กิโลเมตร 
     1.2  เนื้อที่ 
                 เทศบาลตำบลเมืองเวียงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  51  ตารางกิโลเมตร ประมาณ  31,250  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  15  ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอเวียงสระ
                
                 ทิศเหนือ          ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนศรีและองค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี 
อำเภอบ้านนาสาร
                 ทิศใต้             ติดต่อกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  อำเภอเวียงสระ
                 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านส้อง  เทศบาลตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ
                 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอเคียนซา  แม่น้ำตาปี
    1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
                 เทศบาลตำบลเมืองเวียงเป็นที่ราบลุ่มประมาณ  90 %  ของพื้นที่และอีกประมาณ  10 % เป็นพื้นที่ลุ่ม    มีน้ำท่วมประมาณ 4-6  เดือน  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  ที่ในลาด  มีแม่น้ำตาปีแบ่งเขตระหว่างตำบลเวียงสระกับอำเภอเคียนซา  ภูมิประเทศมีลำคลองที่ไหลผ่านคือ  คลองตาล  คลองน้ำเฒ่า  คลองเสียวและคลองสูญ  ทำให้หมู่บ้าน        หมู่ที่  6, 7, และ 10  มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
     1.4  จำนวนหมู่บ้าน  มี จำนวน  10  หมู่บ้าน
                 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียงเต็มทั้งหมู่บ้านมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, และ 10  
                  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียงที่เต็มบางส่วน  มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  1  และ  8  
     1.5  ท้องถิ่นอื่นในหมู่บ้าน
                  เทศบาลตำบลเวียงสระ